Що містить проект закону про судово-експертну діяльність, який оприлюднило Міністерство юстиції

Міністерство юстиції України оприлюднило на власному сайті законопроєкт «Про судово-експертну діяльність», який винесено на публічне громадське обговорення.

Законопроєкт підготовлений на заміну чинного Закону України від 24 лютого 1994 року «Про судову експертизу». У Міністерстві запевняють, що в законопроєкті враховані результати, отримані під час фахових комунікацій та анкетування в рамках проведення моніторингу впровадження та аналізу ефективності прийнятих законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері судово-експертної діяльності, який проводиться Директоратом правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства.

Згідно із запропонованим законопроєктом суб’єктами судово-експертної діяльності будуть:

а) судові експерти;

б) державні та недержавні судово-експертні установи;

в) керівники судово-експертних установ;

г) органи державного регулювання;

д) органи самоврядування судових експертів.

Хто буде проводити судові експертизи:

а) судові експерти;

б) інші фахівці з відповідних галузей знань, які залучаються як експерти до проведення судових експертиз у разі відсутності судового експерта з відповідної галузі знань, а також під час проведення комісійних та комплексних судових експертиз.

Дозволять також залучати до проведення комісійних та комплексних судових експертиз як експертів фахівців іноземних держав. Судовий експерт може бути працівником державної судово-експертної установи або приватним судовим експертом. Приватний судовий експерт може бути працівником недержавної судово-експертної установи або здійснювати судово-експертну діяльність індивідуально. Судовий експерт державної судово-експертної установи не має права проводити судові експертизи, якщо це не є його службовим завданням.

Що забороняється судовому експерту:

1) проводити експертизу без письмового доручення керівника у разі призначення судової експертизи до судово-експертної установи, працівником якої є судовий експерт;

2) передоручати проведення судової експертизи іншій особі;

3) самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати окремі вихідні дані для проведення судової експертизи;

4) вирішувати питання, які виходять за межі спеціальних знань експерта, у тому числі, із питань права, надавати оцінку законності проведення процедур, регламентованих нормативно-правовими актами;

5) вступати в непередбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами контакти з особами, якщо такі особи прямо чи опосередковано зацікавлені в її результатах;

6) зберігати і опрацьовувати матеріали справи (провадження) та об’єкти судової експертизи поза службовим приміщенням.

Професійна підготовка судового експерта

Професійна підготовка судового експерта складається з теоретичної підготовки та стажування за відповідними програмами. Особі, якій присвоєно кваліфікацію судового експерта та яка склала присягу судового експерта, видається свідоцтво про присвоєння кваліфікації судового експерта. Залежно від займаних посад і стажу роботи судовим експертам присвоюється вищий, перший, другий, третій, четвертий або п’ятий кваліфікаційний клас судового експерта. Перед початком здійснення діяльності судовий експерт подає до Міністерства юстиції України письмове повідомлення про його наміри розпочати здійснення діяльності з проведення судових експертиз.

Судовий експерт має право на проведення судових експертиз із дати внесення відомостей про нього до Реєстру судових експертів.

До початку здійснення діяльності з проведення судових експертиз судовий експерт (керівник судово-експертної установи) зобов’язаний організувати робоче місце судового експерта.

Інформація про робоче місце судового експерта вноситься до Реєстру судових експертів.

Судовий експерт не може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності, якщо пройшло більше ніж шість місяців із дня виявлення дисциплінарного проступку або більше одного року з дня його вчинення.

Дисциплінарна комісія

Дисциплінарна комісія утворюється для розгляду питань щодо притягнення судових експертів до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків експертів.

До складу дисциплінарної комісії по дві особи визначаються органами державного регулювання, дві особи делегуються Асоціацією судових експертів України в порядку, визначеному статутом цієї організації. Серед делегованих Асоціацією осіб має бути не менше однієї особи з числа приватних судових експертів. Очолює дисциплінарну комісію голова дисциплінарної комісії, який обирається членами цієї комісії з її складу шляхом таємного голосування простою більшістю набраних голосів.

Строк повноважень членів дисциплінарної комісії становить два роки. Особа не може бути членом дисциплінарної комісії два строки поспіль.

Дисциплінарна комісія розглядає питання дисциплінарної відповідальності судового експерта на підставі подання органу державного регулювання, Асоціації судових експертів або держателя Реєстру судових експертів про притягнення судового експерта до дисциплінарної відповідальності, та в межах зазначених у ньому порушень.

Підстави дисциплінарної відповідальності судового експерта

Дисциплінарним проступком є:

– самостійне збирання матеріалів, необхідних для проведення дослідження;

– проведення судової експертизи, у разі призначення її проведення судово-експертній установі, судовим експертом, який є працівником цієї установи, без письмового доручення його керівника;

– передоручення проведення судової експертизи іншій особі з порушенням встановленого порядку;

– порушення вимог цього Закону щодо строків проведення судової експертизи;

– вирішення питань, які виходять за межі кваліфікації судового експерта за відповідною експертною спеціальністю, у тому числі, надання висновків правового характеру;

– невиконання вимог щодо організації робочого місця судового експерта;

– невжиття заходів щодо належної охорони, порушення порядку зберігання та поводження з об’єктами дослідження, матеріалами справи (провадження), що призвело або може призвести до їх втрати або пошкодження;

– застосування руйнуючих методів дослідження з порушенням встановленого порядку;

– неповідомлення держателя Реєстру судових експертів щодо відомостей, що підлягають внесенню до Реєстру судових експертів за повідомленням судового експерта;

– невиконання обов’язку щодо підвищення кваліфікації;

– невиконання судовим експертом без поважних причин процесуальних обов’язків, що стало підставою для винесення судом окремої ухвали;

– порушення професійної етики судового експерта.

Дисциплінарні стягнення

За вчинення дисциплінарного проступку може бути застосовано одне з таких дисциплінарних стягнень:

  • попередження;
  • тимчасове зупинення права на проведення судової експертизи;
  • припинення права на проведення судової експертизи.

У разі застосування до судового експерта дисциплінарного стягнення у вигляді тимчасового зупинення права на проведення судової експертизи дисциплінарна комісія встановлює строк тимчасового зупинення права на проведення судової експертизи (не більше 1 року) і зобов’язує судового експерта виконати певні дії у визначений нею строк.

Дисциплінарне стягнення до судового експерта, у разі вчинення ним дисциплінарного проступку, передбаченого цим Законом, застосовується органом державного регулювання за рішенням дисциплінарної комісії, протягом 5 календарних днів із дня отримання відповідного рішення, про що повідомляється держатель Реєстру.

Застосування до судового експерта судово-експертної установи стягнення у виді тимчасового зупинення права на проведення судової експертизи на визначений термін або припинення права на проведення судової експертизи є підставою для розірвання укладеного з ним трудового договору (контракту) або переведення за його згодою на іншу посаду, не пов’язану із проведенням судової експертизи.

Тимчасове зупинення, припинення права на проведення судової експертизи та поновлення такого права

Право судового експерта на проведення судової експертизи тимчасово зупиняється у таких випадках:

– тимчасова втрата працездатності або інша з поважних причин тимчасова неможливість проведення судовим експертом судових експертиз, що триває понад 60 календарних днів;

– здійснення іншої професійної діяльності, несумісної із проведенням судових експертиз;

– прийняття кваліфікаційною комісією рішення про тимчасове зупинення права на проведення судових експертиз;

– прийняття дисциплінарною комісією рішення про тимчасове зупинення права на проведення судових експертиз.

Про тимчасове зупинення права на проведення судової експертизи з підстав, визначених абзацами другим та третім цієї частини, судовий експерт зобов’язаний повідомити держателя Реєстру судових експертів шляхом подання відповідної заяви.

Припинення права на проведення судової експертизи

Право судового експерта на проведення судової експертизи припиняється у таких випадках:

– подання судовим експертом заяви про припинення права на проведення судової експертизи;

– набрання законної сили обвинувальним вироком щодо судового експерта, пов’язаним із здійсненням ним професійної діяльності судового експерта;

– прийняття дисциплінарною комісією рішення про припинення права на проведення судової експертизи;

– встановлення факту невідповідності судового експерта визначеним цим Законом вимогам до судового експерта;

– смерть судового експерта.

Cудово-експертна установа

Судово-експертну діяльність здійснюють державні та недержавні судово-експертні установи.

До державних судово-експертних установ належать:

  • науково-дослідні установи судових експертиз Міністерства юстиції України;
  • науково-дослідні установи судових експертиз, судово-медичні та судово-психіатричні установи Міністерства охорони здоров’я України;
  • експертні служби Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України.

Недержавною судово-експертною установою є юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, визначеної законом, у складі якої працюють приватні судові експерти, які отримали право на проведення судової експертизи в порядку, визначеному цим Законом, та для якої проведення судових експертиз є основним видом її діяльності.

Самоврядування судових експертів

Самоврядування судових експертів забезпечується Асоціацією судових експертів України, яка є юридичною особою приватного права та діє через органи самоврядування.

Органи Асоціації судових експертів України

Органами Асоціації судових експертів України є:

– З’їзд Асоціації судових експертів України;

– Рада судових експертів України;

– Ревізійна комісія.

Строки проведення судової експертизи

Строк проведення судової експертизи не повинен перевищувати 60 календарних днів.

У разі неможливості виконання судової експертизи в строк до 60 календарних днів більший строк установлюється за письмовим погодженням із замовником судової експертизи після попереднього вивчення судовим експертом наданих матеріалів. Такий строк не повинен перевищувати 90 календарних днів.

Категорії судових експертиз

Судовими експертами можуть виконуватись первинні, додаткові, повторні, комісійні та комплексні судові експертизи, які призначаються в порядку, передбаченому процесуальним законодавством України.

Фінансування судово-експертної діяльності

Проведення державними судово-експертними установами науково-методичних розробок із питань організації та проведення судових експертиз фінансується за рахунок Державного бюджету України.

Проведення судових експертиз в державних судово-експертних установах на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника здійснюється на договірних засадах. Проведення судових експертиз приватними судовими експертами здійснюється на договірних засадах.

Оплата праці експертів

Працівникам державних судово-експертних установ (не військовослужбовцям і тим, які не мають звань рядового і начальницького складу), які мають кваліфікацію судового експерта, посадові оклади встановлюються у розмірі не менше 10 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Щорічні основні, додаткові та інші відпустки судових експертів

Працівникам державних судово-експертних установ (не військовослужбовцям і тим, хто не має звань рядового і начальницького складу), які мають кваліфікацію судового експерта, надається щорічна основна оплачувана відпустка тривалістю 30 календарних днів.

Джерело