Страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні

Одним із міжнародних стандартів адвокатської діяльності є обов’язкове страхування професійної відповідальності адвокатів перед клієнтами.

Під страхуванням професійної діяльності маються на увазі відносини щодо захисту інтересів суб’єктів професійної діяльності, що надають послуги на професійній основі на підставі цивільно-правових договорів або згідно з вимогами закону, перед клієнтом за невиконання або неналежне виконання своїх професійних зобов’язань.

У пп. 3.9.1. п. 3.9. Загального кодексу правил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятого делегацією 12-ти країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р., зазначено: «Адвокати завжди повинні бути застраховані від пред’явлення позовів, пов’язаних з недостатньою професійною компетентністю».

Страхування професійної відповідальності адвокатів є обов’язковим для більшості європейських країн: Австрії, Бельгії, Великобританії, Данії, Естонії, Ісландії, Ірландії, Італії, Кіпру, Литви, Ліхтенштейну, Люксембургу, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Фінляндії, Франції, Чеської Республіки, Швеції.

На відміну від іноземних країн, законодавство України не передбачає страхування професійної відповідальності адвокатів, зокрема часткового або повного відшкодування збитків клієнту за адвокатські помилки, допущені через невиконання або неналежне виконання адвокатом своїх професійних обов’язків; розголошення адвокатом відомостей, що складають предмет адвокатської таємниці; втрата, знищення або пошкодження адвокатом документів, пов’язаних з його професійною діяльністю.

На сьогодні страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів регулюється загальними положеннями про страхування, закріпленими в Цивільному кодексі України та Законі України «Про страхування». При цьому Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. не містить жодних посилань на обов’язок страхування цивільно-правової відповідальності адвокатів (аналогічно жодних посилань не містилося в попередній реакції Закону України «Про адвокатуру» від 19.12.1992 р.). Однак сучасні реалії ведення бізнесу, в тому числі у сфері надання юридичних послуг, спонукають суспільство до більш чіткого регулювання питання щодо платоспроможності адвокатів у разі заподіяння ними шкоди клієнтам у процесі здійснення професійної діяльності.

Один з перших реальних кроків у напрямку запровадження інституту страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні був зроблений Указом Президента України від 20.05.2015 р. №276/2015 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки», яким запропоновано введення страхування професійної відповідальності адвокатів, однак лише абстрактно визначено, що підлягає страхуванню, без зазначення виду страхування, в якому воно повинно здійснюватися.

Так, у Верховній Раді України зареєстровано Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо обов’язкового страхування професійної відповідальності адвоката)» №2298а від 06.07.2015 р., яким запропоновано впровадити інститут обов’язкового страхування майнової відповідальності адвокатів шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Закону України «Про страхування», а також Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Отже, положеннями вищезазначеного Проекту Закону України запропоновано доповнити ст. 7 Закону України «Про страхування» положенням наступного змісту: «В Україні здійснюються такі види обов’язкового страхування: страхування ризику професійної майнової відповідальності адвоката у зв’язку зі здійсненням ним адвокатської діяльності».

Важко не погодитися із влучним твердженням Л.В. Кудрявцева, який зазначає, що юридично значуща діяльність адвоката не може ґрунтуватися лише на його ентузіазмі та бажанні надавати кваліфіковану правничу допомогу довірителю, вона повинна підкріплюватися юридичною відповідальністю за невиконання або неналежне виконання ним своїх обов’язків, інакше вона може перетворитись на профанацію.

Однак на сьогодні не практикується відповідальність адвоката за укладеною з клієнтом угодою (договором), у зв’язку з порушенням адвокатом умов цієї угоди. Як правило, суперечка між клієнтом та адвокатом з приводу неналежного виконання договору доручення обмежується повним або частковим поверненням гонорару в позасудовому порядку.

На практиці незначна кількість адвокатів України страхують свою професійну відповідальність. Причинами цього є відсутність економічних стимулів, у тому числі податкових, для участі населення у добровільному страхуванні, низький рівень довіри до страхування як до інструменту врегулювання економічних конфліктів, відсутність єдиного підходу до визначення розмірів збитків.

На нашу думку, ідея закріплення на рівні Закону питання щодо страхування професійної відповідальності адвокатів заслуговує на підтримку, однак віднесення цього виду страхування до обов’язкових видів видається доволі дискусійним.

Не можна не відзначити основні риси страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні, що були запропоновані в межах Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні»:

  • страхування професійної відповідальності для адвокатів є добровільним; обов’язкове страхування професійної відповідальності можна впровадити через кілька років;
  • страхування професійної відповідальності покриває будь-яку діяльність у межах правничої професії, включаючи завдані клієнту чи третій стороні грошові збитки адвокатом через помилку або недбалість при виконанні професійних обов’язків (страхування професійної відповідальності не покриває кримінальні дії, включаючи шахрайство, крадіжку та привласнення коштів);
  • внесено зміни до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»: визначено, що адвокати можуть добровільно застрахувати свою професійну цивільну відповідальність, а Національна асоціація адвокатів України затверджує рекомендації щодо страхування професійної відповідальності;
  • з-поміж іншим вимог, рекомендації̈ повинні регулювати мінімальне покриття страхування, яке спочатку має бути зовсім незначним (10 тис. грн за одну скаргу, 20 тис. грн загалом на рік) та збільшуватися кожного наступного року;
  • адвокати зобов’язані повідомляти клієнтів (у договорі про надання юридичних послуг) про те, що вони не мають страхування професійної відповідальності або воно не відповідає рекомендаціям Національної асоціації адвокатів України (відмова в інформуванні клієнта може стати підставою для дисциплінарного провадження);
  • Національна асоціація адвокатів України здійснюватиме відповідні кроки для сприяння придбанню адвокатами страхування професійної відповідальності, надаючи інформацію про страхування професійної відповідальності в Єдиному реєстрі адвокатів;
  • держава повинна підтримувати модель страхування професійної відповідальності, вважати кошти за страхування професійної відповідальності такими, що не входять до суми оподаткування, визначити страхування професійної відповідальності як одну з вимог для адвокатів, які надають правничу допомогу.

На нашу думку, адвокати, які укладуть договір своєї страхової відповідальності зі страховою компанією, матимуть чимало переваг перед своїми колегами.

По-перше, страхування професійної відповідальності необхідне адвокатам навіть більше, ніж їхнім клієнтам. Клієнт повинен бути впевнений, що у випадку неналежної роботи його адвоката йому буде відшкодовано принаймні якусь частину понесених збитків. Ця можливість є важливою для статусу та іміджу професії, адже невизначеність питання компенсації або неспроможність компенсувати збитки клієнту у разі недбалості викликають недовіру до професії загалом.

По-друге, страхування професійної відповідальності поширюється лише на випадки неналежної практики адвоката. Якщо адвокат добросовісно виконуватиме свої професійні обов’язки, то не існуватиме підстав для відшкодування збитків клієнту страховою компанією, незалежно від результату справи.

По-третє, адвокати, які укладають договір страхування професійної відповідальності, будуть більш захищені фінансово. Тут спрацьовує такий самий принцип, як і зі страхуванням цивільної відповідальності водія. Всі водії сподіваються уникнути ДТП, однак якщо вона все ж трапляється, водій відчуває полегшення, адже компенсацію іншій стороні сплачує страхова компанія. Ніхто не застрахований від помилок, у тому числі в професійній діяльності.

Таким чином, на сьогодні в Україні немає спеціальних норм, які б детально регулювали порядок та умови ризику настання відповідальності адвоката. Враховуючи викладене, потрібно внести зміни до Законів України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та «Про страхування» щодо врегулювання страхування професійної відповідальності адвокатів або прийняти спеціальний закон «Про страхування ризику професійної майнової відповідальності адвокатів», який би детально описував положення про цей вид страхування.